استان فارس (قیمت به تومان)

کد/نقشه محل تابلو سایز تعرفه ماهیانه

تعرفه شش ماهه

تاریخ قابل اکران برند کنونی
S01 پل عابر پیاده شیراز - مرودشت،
روبروی پادگان چشمه بیدی
20x5 15,000,000 81,000,000 1395/07/01 گلرنگ
S01 پل عابر پیاده شیراز - مرودشت،
روبروی پادگان چشمه بیدی
22x5 15,000,000 81,000,000 قابل اکران پرواز
S02 پل عابر پیاده شیراز - مرودشت،
روبروی پادگان چشمه بیدی
20x5 15,000,000 81,000,000 1395/07/01 گلرنگ
S02 پل عابر پیاده شیراز - مرودشت،
روبروی پادگان چشمه بیدی
22x5 15,000,000 81,000,000 قابل اکران پرواز

دانلود تصاویر به صورت یک جا