استان گیلان (قیمت به تومان)

کد/نقشه محل تابلو سایز تعرفه ماهیانه

تعرفه شش ماهه

تاریخ قابل اکران برند کنونی
G01 پل عابر پیاده محور تهران - رشت 30x3 25,000,000 135,000,000 قابل اکران پرواز
G02 پل عابر پیاده محور رشت - تهران 30x3 25,000,000 135,000,000 1395/06/01 عسکریه
G03 پل عابر پیاده محور رشت - لاهیجان 30x4 18,000,000 97,200,000 1395/07/01 حیات
G04 پل عابر پیاده محور لاهیجان - رشت 30x4 18,000,000 97,200,000 1395/07/01 اکتیو
G05 پل عابر پیاده محور رشت - انزلی 30x4 18,000,000 97,200,000 1395/08/01 بانک رفاه
G06 پل عابر پیاده محور انزلی - رشت 34x4 18,000,000 97,200,000 1395/07/01 حیات
G07 ورودی شهر لاهیجان از سمت رشت 30x3 18,000,000 97,200,000 1395/11/01 بانک آینده
G08 خروجی شهر لاهیجان به سمت رشت 30x3 18,000,000 97,200,000 1395/11/01 بانک آینده
G09 پل عابرپیاده ورودی آستارا از سمت انزلی
(دید ورودی)
30x3 15,000,000 81,000,000 1395/07/01 اکتیو
G10 پل عابرپیاده ورودی آستارا از سمت انزلی
(دید خروجی)
30x3 15,000,000 81,000,000 1395/07/01 حیات
G11 پل عابرپیاده میدان فرمانداری لنگرود
(لاهیجان به رامسر)
27x3 15,000,000 81,000,000 قابل اکران پرواز
G12 پل عابرپیاده میدان فرمانداری لنگرود
(رامسر به لاهیجان)
27x3 15,000,000 81,000,000 1395/07/01 اکتیو
G13 پل عابرپیاده بلوار شهید عبدالکریمی لنگرود - جنب بهزیستی 25x3 15,000,000 81,000,000 قابل اکران پرواز
G14 پل عابرپیاده بلوار شهید عبدالکریمی لنگرود - جنب بهزیستی 25x3 15,000,000 81,000,000 1395/08/01 بانک رفاه
G15 بیلبورد میدان شهید املاکی لنگرود 9x5 10,000,000 54,000,000 1395/05/01 عسکریه
G16 پل عابرپیاده میدان اصلی شلمان
(رودسر به لنگرود)
18x3 15,000,000 81,000,000 1395/08/01 بانک رفاه
G17 پل عابرپیاده میدان اصلی شلمان
(لنگرود به رودسر)
18x3 15,000,000 81,000,000 1395/05/01 عسکریه
G18 بیلبورد ورودی انزلی از رشت 15x8 18,000,000      
G19 بیلبورد ورودی انزلی از رشت 15x8 18,000,000      
G20 بیلبورد ورودی انزلی از رشت 15x8 18,000,000      
G21 بیلبورد ورودی انزلی از رشت 15x8 18,000,000      
G22 بیلبورد ورودی انزلی از رشت 15x8 18,000,000      

دانلود تصاویر به صورت یک جا