استان کرمان (قیمت به تومان)

کد/نقشه محل تابلو سایز تعرفه ماهیانه

تعرفه شش ماهه

تاریخ قابل اکران برند کنونی
K01 محور کرمان - باغ شاهزاده
(یک کیلومتر قبل از ورودی باغ شاهزاده)
6*18 15,000,000 81,000,000 1395/07/01 عسکریه
K02 محور کرمان - بم
(حد فاصل باغ شاهزاده تا پلیس راه بم)
6*18 15,000,000 81,000,000 قابل اکران پرواز
K03 محور بم - کرمان (جنب پلیس راه) 5/16x6 15,000,000 81,000,000 قابل اکران پرواز
K04 محور باغ شاهزاده به کرمان 17x6 15,000,000 81,000,000 قابل اکران پرواز
K05 محور بم - کرمان
(2 کیلومتر بعد از پلیس راه کرمان)
17x6 15,000,000 81,000,000 1395/05/01 عسکریه
K06 خروجی شهر ماهان به سمت کرمان و باغ شاهزاده روبروی پمپ CNG 16/5x6 15,000,000 81,000,000 قابل اکران پرواز
K07 بزرگراه امام(ره) خروجی هفت باغ 18x6 18,000,000      
K08 جاده قدیم ماهان - کرمان (قبل از سیلو) 16x6 15,000,000 81,000,000 1395/08/01 بانک رفاه
K09 جاده قدیم ماهان - کرمان جنب پمپ بنزین
(بعد از سیلو)
16x6 15,000,000 81,000,000 قابل اکران پرواز
K10 جاده قدیم کرمان - ماهان نرسیده به دو راهی سیرچ 16x6 15,000,000 81,000,000 1395/08/01 بانک رفاه
K11 بزرگراه امام خمینی-روبروی ایستگاه راه آهن (به سمت هفت باغ و ترمینال) 18x6 18,000,000      
K12 بزرگراه امام خمینی-روبروی ایستگاه راه آهن (به سمت جاده تهران) 18x6 18,000,000      

دانلود تصاویر به صورت یک جا