استان مازندران (قیمت به تومان)

کد/نقشه

محل تابلو سایز تعرفه ماهیانه

تعرفه شش ماهه

تاریخ قابل اکران برند کنونی
MZ01 پل عابر پیاده آمل - بابل 30x4 20,000,000      
MZ02 پل عابر پیاده بابل - آمل 30x4 20,000,000      

دانلود تصاویر به صورت یک جا