استان قزوین (قیمت به تومان)

کد/نقشه محل تابلو سایز تعرفه ماهیانه

تعرفه شش ماهه

تاریخ قابل اکران برند کنونی
Q09 پل عابر پیاده محور کرج-قزوین
(روبروی سعه راه آبیک)
24x4/10 28,000,000 150,000,000 1395/08/01 بانک رفاه
Q10 پل عابر پیاده محور قزوین-کرج
(روبروی سعه راه آبیک)
24x4/10 28,000,000 150,000,000 1395/08/01 بانک رفاه
Z01 پل عابر پیاده محور قزوین-زنجان
(روبروی مجتمع آفتاب درخشان)
24x3/5 28,000,000 150,000,000 قابل اکران اوه
Z02 پل عابر پیاده محور زنجان-قزوین
(روبروی مجتمع آفتاب درخشان)
24x3/5 28,000,000 150,000,000 قابل اکران پرواز

دانلود تصاویر به صورت یک جا