استان تهران (قیمت به تومان)

کد/نقشه محل تابلو سایز تعرفه ماهیانه

تعرفه شش ماهه

تاریخ قابل اکران برند کنونی
TH01 پل عابر پیاده جاده شهریار بعد از میدان قدس روبروی پادگان خیبر(رفت) 25x3 20,000,000      
TH02 پل عابر پیاده جاده شهریار بعد ازمیدان قدس روبروی پادگان خیبر (برگشت) 25x3 20,000,000      
TH03 پل عابر پیاده سه راهی آبسرد،
دماوند-فیروزکوه(رفت)
20x4 15,000,000      
TH04 پل عابر پیاده سه راهی آبسرد،
دماوند-فیروزکوه(برگشت)
20x4 15,000,000      
TH05 پل عابرپیاده روستای اسلام آباد،
دماوند-فیروزکوه(رفت)
24x4 15,000,000      
TH06 پل عابرپیاده روستای اسلام آباد،
دماوند-فیروزکوه (برگشت)
24x4 15,000,000      
TH07 پل عابرپیاده روستای چناران،
دماوند-فیروزکوه(رفت)
24x4 15,000,000      
TH08 پل عابرپیاده روستای چناران،
دماوند-فیروزکوه(برگشت)
24x4 15,000,000      
TH11 پل عابر پیاده جاده ورامین
(پیشوا-جلیل آباد)(رفت)
15x3/5 12,000,000      
TH12 پل عابر پیاده جاده ورامین
(پیشوا-جلیل آباد)(برگشت)
15x3/5 12,000,000      
TH13 پل عابرپیاده یزرگراه تهران ساوه به سمت شهریار بعد از آلارد (رفت) 12x3/5 12,000,000      
TH14 پل عابرپیاده یزرگراه تهران ساوه به سمت شهریار بعد از آلارد (برگشت) 12x3/5 12,000,000      

دانلود تصاویر به صورت یک جا